PRIVACY POLICY (Für Deutsch, siehe unten)

In het kader van onze dienstverlening verwerkt SWIMM INTERNATIONAL B.V. (hierna: “wij”, “we” of “Swimm”) persoonsgegevens. Vanzelfsprekend gaan wij zo veilig en zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens van klanten, prospects, leads en websitebezoekers. In deze privacy policy leggen wij uit waarom en op welke manier we persoonsgegevens verwerken. Mocht je hier vragen over hebben, kun je ons bereiken via +31 (0) 411 745 005

Persoonsgegevens

Wij verwerken o.a. de volgende persoonsgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer, interessegebieden, surfgedrag en IP-adres. De meeste persoonsgegevens verstrek je zelf aan ons, bijvoorbeeld door het invullen van een contact- of offerteformulier. Andere gegevens verwerken wij met jouw toestemming door het bezoeken van onze website. Daarnaast gebruiken we cookies op onze websites. Op onze website verwerken we ook bijzondere persoonsgegevens, namelijk via de video’s en foto’s van onze klanten. Uiteraard gebeurt dit altijd vrijwillig.

Doeleinden & Grondslagen verwerking persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst of voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd marketingbelang van Swimm. Zo gebruiken we persoonsgegevens om met je in contact te komen. Ook willen we graag via het surfgedrag op onze website beter inzicht krijgen in de behoefte en interesses van onze (potentiële) klanten.

Rechten van betrokkenen

Iedere betrokkene heeft een aantal rechten, bijvoorbeeld het recht op informatie en inzage en het recht op vergetelheid. Wij zullen altijd ons uiterste best doen om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Wanneer je van je rechten gebruik wilt maken, kun je ons mailen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Beveiligen van persoonsgegevens

Het is belangrijk dat jouw persoonsgegevens op een veilige manier verwerkt worden. Daarom zijn onze servers uitgerust met beveiligingssoftware. Daarnaast versturen we jouw gegevens alleen via een beveiligde internetverbinding (‘https’).

Derden

Voor de uitvoering van sommige van onze diensten schakelen wij andere dienstverleners in. Dit zijn onze verwerkers. We maken bijvoorbeeld gebruik van een E-mail Service Provider, een Cloud Provider en een Inbound Marketing en Sales platform. Daarnaast gebruiken we Google Analytics voor het analyseren van websitebezoek. Deze partijen verwerken alleen persoonsgegevens wanneer wij ze daartoe opdracht geven. Mocht je hierover vragen hebben of wil je weten wie onze specifieke verwerkers zijn, neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

Links naar andere websites

Op onze websites tref je als service regelmatig hyperlinks aan naar websites van derden. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die partijen met jouw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende partij.

Cookie statement

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het internetten worden opgeslagen op je computer, laptop of telefoon. We kunnen cookies van onszelf of derden plaatsen op onze websites. Dit doen we om onze website optimaal te laten functioneren, onze dienstverlening te verbeteren en voor het efficiënt uitvoeren van onze campagnes. Op onze websites kun je toestemming geven voor het plaatsen van cookies of soortgelijke technieken.

Er zijn verschillende soorten cookies. Hieronder vind je een overzicht van cookies die geplaatst worden door onze website.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat onze website goed werkt. Ze onthouden welke gegevens of voorkeuren je eerder hebt ingevoerd en zijn noodzakelijk voor de technische werking van applicaties op onze website, zoals formulieren.

Analyse cookies

Met behulp van analyse cookies ontvangen wij informatie over het functioneren van de website, de meeste bezochte pagina’s etc. Deze informatie gebruiken we om onze website steeds verder te verbeteren. Zo wordt via Google Analytics gegevens over het surfgedrag verzameld en kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website.

 

Type Naam cookie Partij die de cookie plaatst Doel van de cookie Bewaartermijn
Functionele cookie AVGcookiemelding Swimm Onthouden of de cookiemelding wel of niet geaccepteerd is. Maximaal 2 jaar
Functionele cookie PHPSESSID Swimm Functionaliteit website mogelijk maken Maximaal 1 jaar
Analyse cookies hubspotutk Hubspot Cookies worden door Hubspot geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoekers van onze website. Deze kennis wordt gebruikt om de gebruikerservaring op deze website te verbeteren Maximaal 1 jaar
Analyse cookies _fbp Facebook Cookies worden door Facebook geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoekers van onze website. Deze kennis wordt gebruikt om de gebruikerservaring op deze website te verbeteren Maximaal 3 maanden
Analyse cookies _ga; _gid; _gat Google Analytics Cookies worden door Google Analytics geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoekers van onze website. Deze kennis wordt gebruikt om de gebruikerservaring op deze website te verbeteren Maximaal 2 jaar

Verwijderen van cookies

Wil je de geplaatste cookies verwijderen? Dit kan eenvoudig via je browser. Informatie over het verwijderen van cookies vind je hier:

Versie privacy- en cookiebeleid 

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. De laatste versie is van 10 juni 2020.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Im Rahmen unserer Dienstleistungen verarbeitet SWIMM INTERNATIONAL B.V. (im Folgenden: „wir“ oder „SWIMM“) personenbezogene Daten. Selbstverständlich gehen wir mit den personenbezogenen Daten von Kunden, Interessenten, Leads und Website-Besuchern so sicher und sorgfältig wie möglich um. In dieser Datenschutzerklärung erklären wir, warum und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten. Sollten Sie Fragen dazu haben, kontaktieren Sie uns bitte unter +31 (0) 411 745 005

 

Personenbezogene Daten

Wir verarbeiten u.a. folgende personenbezogene Daten: Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Interessengebiete, Surfverhalten und IP-Adresse. Die meisten personenbezogenen Daten stellen Sie uns selbst zur Verfügung, indem Sie zum Beispiel ein Kontakt- oder Angebotsformular ausfüllen. Andere Daten verarbeiten wir mit Ihrer Zustimmung, wenn Sie unsere Website besuchen. Darüber hinaus verwenden wir auf unseren Webseiten Cookies. Auf unserer Website verarbeiten wir auch besondere personenbezogene Daten, nämlich durch die Videos und Fotos unserer Kunden. Natürlich geschieht dies immer freiwillig.

 

Zwecke & Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten

Wir verarbeiten personenbezogene Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder zur Wahrnehmung der berechtigten Marketinginteressen von SWIMM. Beispielsweise verwenden wir personenbezogene Daten, um mit Ihnen in Kontakt zu treten. Außerdem möchten wir durch das Surfverhalten auf unserer Website ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse und Interessen unserer (potenziellen) Kunden gewinnen.

 

Rechte der Datensubjekte

Jedes Datensubjekt hat eine Reihe von Rechten, wie z.B. das Recht auf Auskunft und Einsichtnahme sowie das Recht auf Vergessenwerden. Wir werden stets unser Möglichstes tun, um diese Rechte einzuhalten. Wenn Sie Ihre Rechte wahrnehmen möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail.

 

Speicherdauer personenbezogener Daten

Wir speichern personenbezogene Daten nicht länger als nötig.

 

Sicherung personenbezogener Daten

Es ist wichtig, dass Ihre personenbezogenen Daten auf eine sichere Weise verarbeitet werden. Deshalb sind unsere Server mit Sicherheitssoftware ausgestattet. Darüber hinaus senden wir Ihre Daten nur über eine sichere Internetverbindung („https“).

 

Dritte Parteien

 

Für die Erbringung einiger unserer Dienstleistungen nutzen wir andere Dienstleister. Dies sind unsere Verarbeiter. Wir nutzen zum Beispiel einen E-Mail-Dienstleister, einen Cloud-Anbieter und eine Inbound-Marketing- und Vertriebsplattform. Darüber hinaus verwenden wir Google Analytics, um den Website-Verkehr zu analysieren. Diese Parteien verarbeiten personenbezogene Daten nur, wenn wir sie dazu anweisen. Wenn Sie Fragen dazu haben oder wissen möchten, wer unsere spezifischen Auftragsverarbeiter sind, kontaktieren Sie uns bitte unter den oben genannten Kontaktdaten.

 

Links zu anderen Websites

Als Service finden Sie auf unseren Websites regelmäßig Hyperlinks zu Websites Dritter. Wir sind nicht dafür verantwortlich, wie diese Parteien mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen. Bitte lesen Sie die Datenschutzbestimmungen der jeweiligen Partei.

Cookie-Erklärung

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Cookies sind kleine Textdateien, die beim Surfen im Internet auf Ihrem Computer, Laptop oder Telefon gespeichert werden. Wir können eigene Cookies oder Cookies von Dritten auf unseren Websites platzieren. Wir tun dies, um sicherzustellen, dass unsere Website optimal funktioniert, um unsere Dienstleistungen zu verbessern und um unsere Kampagnen effizient durchzuführen. Auf unseren Websites können Sie Ihre Zustimmung zum Setzen von Cookies oder ähnlichen Techniken geben.

Es gibt verschiedene Arten von Cookies. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über Cookies, die von unserer Website platziert werden.

 

Notwendige Cookies

Notwendige Cookies sind Cookies, die sicherstellen, dass unsere Website ordnungsgemäß funktioniert. Sie merken sich, welche Daten oder Präferenzen Sie zuvor eingegeben haben und sind für den technischen Betrieb von Anwendungen auf unserer Website, wie z.B. Formularen, notwendig.

 

Analyse cookies

Mit Hilfe von Analytik-Cookies erhalten wir Informationen über die Funktionsweise der Website, die am häufigsten besuchten Seiten usw. Wir verwenden diese Informationen, um unsere Website ständig zu verbessern. So sammelt Google Analytics beispielsweise Daten über das Surfverhalten und ermöglicht es uns zu sehen, wie Besucher die Website nutzen. Wir verwenden diese Informationen, um fundierte Entscheidungen über das Design unserer Website zu treffen.

 

Type Cookie Name Cookie Inhaber Ziel Speicherdauer
Funktionale Cookies AVGcookiemelding Swimm Speichert, ob die Cookie-Benachrichtigung akzeptiert wurde oder nicht Max. 2 Jahre
Funktionale Cookies PHPSESSID Swimm Ermöglicht Website-Funktionalität Max. 1 Jahr
Analytik- Cookie hubspotutk Hubspot Hubspot setzt Cookies, um ein besseres Verständnis des Verhaltens der Besucher unserer Website zu erhalten. Dieses Wissen wird verwendet, um die Benutzererfahrung auf dieser Website zu verbessern Max. 1 Jahr
Analytik- Cookie _fbp Facebook Facebook setzt Cookies, um das Verhalten der Besucher unserer Website besser zu verstehen. Dieses Wissen wird verwendet, um die Benutzererfahrung auf dieser Website zu verbessern Max. 3 Monate
Analytik- Cookie _ga; _gid; _gat Google Analytics Google Analytics setzt Cookies, um das Verhalten der Besucher unserer Website besser zu verstehen. Dieses Wissen wird verwendet, um die Benutzererfahrung auf dieser Website zu verbessern Max. 2 Jahre

Cookies löschen

Möchten Sie die gesetzten Cookies löschen? Das geht ganz einfach über Ihren Browser. Informationen zum Löschen von Cookies finden Sie hier:

  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Internet Explorer
  • Safari

Versionen Datenschutz- und Cookie-Richtlinie

Diese Datenschutz- und Cookie-Richtlinien können geändert werden. Die aktuellste Version ist vom 10. Juni 2020.