Nu op vooraad:
Swimm Intelligent Pool: Olympic

Swimm International BV.
ALGEMENE VOORWAARDEN

1 – Toepassingsgebied

Op leveringen, diensten, aanbiedingen en koopcontracten tussen SWIMM International bv, hierna te noemen “Verkoper”, en de koper, hierna te noemen “Koper”, zijn uitsluitend de navolgende Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “AV”) van toepassing, tenzij bijzondere voorwaarden door beide partijen zijn overeengekomen en schriftelijk bevestigd. Deze AV zijn tevens van toepassing als raamovereenkomst op alle verdere rechtshandelingen tussen de Verkoper en de Koper.

2 – Algemeen

Verkoper zal het overeengekomen koopobject (zwembad met tegenstroomsysteem en apparatuur) en de in de koopovereenkomst overeengekomen diensten leveren tegen de tussen Verkoper en Koper overeengekomen prijs. De Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor externe bedrijven die voor de Verkoper werkzaamheden verrichten ter uitvoering van de bestelling. Indien in de loop van het project wijzigingen noodzakelijk worden waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is, of indien de Koper bijkomende wensen te kennen geeft, zullen voor deze noodzakelijke bijkomende diensten materiaal en werkzaamheden van het personeel in rekening worden gebracht.

Op de plaats van installatie zal de Verkoper de door hem opgestelde, gemonteerde en geïnstalleerde apparatuur en/of onderdelen in bedrijf nemen. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor installaties of onderdelen die niet vakkundig in gebruik zijn genomen door de Koper of door derden of voor ondeskundig gebruik of onderhoud van de installaties of onderdelen door de Koper of door derden. Defecten die hieruit voortvloeien worden niet gedekt door de garantie.

3 – Aanbiedingen

Offertes van de Verkoper met een genoemde bindende termijn zijn binnen deze termijn bindend ten aanzien van hoeveelheid en prijs. De informatie betreffende de leveringsdatum, het leveringsobject en de technische specificaties zijn niet bindend. De door de Verkoper opgegeven gewichten van de goederen zijn gemiddelde gewichten

4 – Sluiting van de overeenkomst

Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer de Koper en de Verkoper de desbetreffende koopovereenkomst hebben ondertekend. De geldigheid van koopovereenkomsten die per fax of per e-mail worden verzonden, wordt door Koper en Verkoper erkend. De Verkoper heeft de Koper gewezen op deze algemene voorwaarden, zowel bij het doen van de offerte als bij het sluiten van de overeenkomst.

5 – Prijzen

Alle door de Verkoper opgegeven prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of vermeld. Op de offerte en op de koopovereenkomst wordt de totale prijs inclusief en exclusief BTW vermeld. De prijzen worden gefactureerd in euro.

6 – Betalingsvoorwaarden, vertragingsrente

Het factuurbedrag dient als volgt in drie termijnen te worden voldaan: acht weken voor de geplande leverdatum is een aanbetaling van 40% van de koopsom verschuldigd, te voldoen zonder aftrek binnen 7 dagen na factuurdatum. Zodra de werkzaamheden op het leveringsadres beginnen, is nog eens 40% van de koopsom verschuldigd, eveneens te voldoen binnen 7 dagen na factuurdatum zonder aftrek. Na inbedrijfstelling is ook de resterende 20% van de koopsom verschuldigd en binnen 7 dagen na factuurdatum zonder aftrek te voldoen.

De offerte is na ondertekening 9 maanden geldig. Het zwembad dient binnen deze tijd geleverd te worden. Wanner het langer duurt dan 9 maanden voordat het zwembad word uitgeleverd mag Swimm International bv de prijs herindexeren op basis van de eventuele prijsstijging sinds ondertekening.

Wanneer een project na ondertekening gepland is op een bepaalde datum en deze word achter weer naar achter verschoven mag Swimm vast 20% van de 2e betalingstermijn in rekening brengen.

In geval van betalingsverzuim door de Koper is de Verkoper gerechtigd over het achterstallige bedrag de wettelijke rente en samengestelde interest te eisen.

7 – Terugtrekking uit de overeenkomst

In geval het object niet aanvaard wordt of indien er andere gewichtige redenen zijn, bijvoorbeeld indien de Koper zijn betalingen staakt, heeft de Verkoper het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken. In geval van terugtrekking waarvoor de Koper verantwoordelijk is, is de Koper aan de Verkoper de werkelijk geleden schade verschuldigd. Indien de Koper met de betaling in gebreke is, is de Verkoper niet meer aan verdere uitvoering van de overeenkomst en aan leveringsverplichtingen gehouden en heeft hij het recht alle nog uitstaande leveringen of diensten in te houden. Indien de Koper zich – zonder daartoe gerechtigd te zijn – uit de overeenkomst terugtrekt, heeft de Verkoper de keuze om aan de nakoming van de overeenkomst vast te houden of in te stemmen met de ontbinding van de overeenkomst; in het laatste geval is de Koper verplicht de werkelijk geleden schade te betalen.

8 – Aanmanings- en inningskosten

De Koper verbindt zich ertoe de in geval van verzuim gemaakte aanmanings- en inningskosten te vergoeden, met inbegrip van de kosten van het ingeschakelde incassobureau.

9 – Vervoer, aflevering, verzuim van inontvangstneming

De Verkoper zal zorg dragen voor een behoorlijk vervoer van het koopobject of zal ervoor zorg dragen dat eventueel door hem ingeschakelde derden de gekochte zaak op dezelfde behoorlijke wijze vervoeren. Het vervoer en de levering alsmede de installatie, montage en inbedrijfstelling geschieden tegen de in het koopcontract bepaalde prijs of prijzen en op de daarin vermelde voorwaarden. Indien de Koper het koopobject niet zoals overeengekomen heeft overgenomen (verzuim van aanvaarding), is de Verkoper gerechtigd, na vergeefse instelling van een redelijke respijttermijn, het koopobject op kosten van de Koper op te slaan en een waardevermindering van het koopobject in rekening te brengen.

10 – Leveringstermijn, naleving van de leveringstermijn, overmacht

Verkoper is niet verplicht tot uitvoering voordat Koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan die noodzakelijk zijn voor de uitvoering, in het bijzonder alle technische en contractuele details zoals betaling van deelfacturen, voorbereidende werkzaamheden en voorbereidende maatregelen. De vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en de Verkoper zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen leveringstermijn na te leven.

De Verkoper zal de Koper zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van elke vertraging in de levering. Indien de Verkoper zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht, is de Verkoper daarvoor niet aansprakelijk.

De Verkoper en de Koper zullen in ieder geval als overmacht beschouwen elke omstandigheid waarmee de Verkoper bij het sluiten van het Contract geen rekening kon houden en waardoor de normale uitvoering van het Contract redelijkerwijs niet van de Koper kan worden verlangd, zoals ziekte, oorlog of oorlogsdreiging, terrorisme, stroomuitval, overstroming, brand, natuurrampen, transportmoeilijkheden, pandemieën en andere verstoringen in de zaken van de Verkoper. Bovendien verstaan de Koper en de Verkoper onder overmacht de omstandigheid dat leveranciers van wie de Verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van het contract, hun contractuele verplichtingen tegenover de Verkoper niet nakomen.

11 – Plaats van uitvoering

De plaats van uitvoering van het verkoopobject is Van Salmstraat 21, 5281 RP Boxtel, Nederland

12 – Kleine wijzigingen in het koopobject

Kleine of andere wijzigingen in de diensten- of leveringsverplichting van de Verkoper die voor de Koper redelijk zijn, worden geacht vooraf door de Koper te zijn goedgekeurd. Dit geldt in het bijzonder voor afwijkingen die te wijten zijn aan de aard van de goederen (bv. in afmetingen, materialen, enz.). De Verkoper zal de Koper hiervan onverwijld in kennis stellen.

13 – Garantie, waarborg, aansprakelijkheid

De Verkoper verleent de volgende garantie:

– 10 jaar garantie op de waterdichtheid van het zwembad

– 2 jaar garantie op het filtersysteem

– 3 jaar garantie op de SWIMM-tegenstroomtechnologie

– Fabrieksgarantie op de overige onderdelen

De Verkoper is alleen aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de betaling van het koopobject waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Aansprakelijkheid voor gevolgschade van welke aard dan ook, in het bijzonder welke voortvloeit uit onjuist gebruik of onjuiste bediening, of schade als gevolg van defecten aan machines, overschrijding van leveringstermijnen (ook voor reserveonderdelen), is uitgesloten. De Verkoper is niet aansprakelijk voor ongevallen en gevolgschade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik in of aan het gekochte object of voor ongevallen door verdrinken van kinderen of volwassenen. De Koper is verantwoordelijk voor het toezichthouden en de controle in het zwembad en voor het treffen van voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen in en rond het zwembad en in de techniekruimte en draagt er zorg voor dat alleen de Koper en door hem aangewezen personen toegang tot de techniekruimte hebben, vooral i.v.m. de daar aanwezige chemicaliën en het technisch equipment. Voor het dragen van de juiste badkleding in het zwembad en bijv. ook het vastbinden van lang haar of het dragen van een badmuts en/of zwembril is eveneens de Koper verantwoordelijk.

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor allergische reacties die optreden tijdens of na het zwemmen in het zwembad en voor daaruit voortvloeiende gevolgschade. Defecten veroorzaakt door gebrek aan onderhoud of door onjuiste bediening vallen niet onder de garantie. Om aanspraak te kunnen maken op garantie, moet de Koper zich aantoonbaar houden aan het voor zijn apparaat aanbevolen onderhoudsschema en de overeenkomstige onderhoudswerkzaamheden door de Verkoper. Garantiegebreken moeten binnen de garantietermijn onmiddellijk na het ontstaan ervan schriftelijk (e-mail is voldoende) aan de Verkoper worden gemeld. De garantie begint te lopen vanaf de datum van de levering aan de Verkoper.

De aanspraak op garantie vervalt, indien reparaties of veranderingen aan het product zijn uitgevoerd door personen die niet tot de technische klantenservice van de Verkoper behoren of niet door de Verkoper zijn aangesteld, of indien het voorwerp onder garantie is doorgegeven aan derden die geen contractuele partners van de Verkoper zijn. Aanspraak op garantie bestaat alleen wanneer de Koper volledig heeft voldaan aan alle verplichtingen die uit de koopovereenkomst voortvloeien, met inbegrip van alle bijkomende kosten.

14 – Productaansprakelijkheid

Regresvorderingen in de zin van de productaansprakelijkheidswet zijn uitgesloten, tenzij de regresgerechtigde bewijst dat het gebrek door grove nalatigheid van de Verkoper werd veroorzaakt.

15 – Eigendomsvoorbehoud

De Verkoper behoudt zich de eigendom van alle verkochte voorwerpen voor tot de volledige betaling van het overeengekomen bedrag. De uitoefening van het eigendomsvoorbehoud betekent slechts dan een ontbinding van de overeenkomst indien zulks tegelijkertijd uitdrukkelijk wordt verklaard. In geval van terugname van het koopobject heeft de Verkoper het recht de Koper de gemaakte transport- en arbeidskosten en de waardevermindering van het koopobject in rekening te brengen.

16 – Rechtskeuze, bevoegde rechtbank

De contractuele taal voor de koopovereenkomst is Nederlands. In geval van geschillen is Nederlands recht van toepassing bij een in Nederland bevoegde rechtbank.

17 – Gegevensbescherming, auteursrecht

De Koper stemt in met de verwerking en opslag van de persoonsgegevens in de verkoopdocumenten door de Verkoper in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst. De Koper is verplicht de Verkoper in kennis te stellen van elke wijziging van zijn woonadres zolang de rechtshandeling waarop de Overeenkomst betrekking heeft, niet volledig is uitgevoerd. Indien een dergelijke kennisgeving achterwege blijft, worden documenten geacht te zijn ontvangen, ook al zijn zij verzonden naar het laatst bekende adres. Plannen, schetsen of andere technische documenten alsmede monsters, catalogi, brochures, illustraties en dergelijke blijven te allen tijde intellectueel eigendom van de Verkoper; aan de Koper worden geen gebruiksrechten of andere exploitatierechten van welke aard dan ook verleend.

Boxtel, 07-03-2024